Chef Condom

Saturday, February 25, 2006

Vote Bigillu!


Elezzjonijiet Kunsilli Lokali San Gwann

Is-Sibt 11 ta' Marzu 2006

IVVOTA LAWRENCE BORG

"Aktar bigilla ghal kulhadd"

Monday, February 06, 2006

2006 vs 1426?

F'nofs il-kaos li inqala minhabba l-kartuns tal-profeta Muhammed pubblikati f'gazzetti Danizi,Francizi ecc u r-reazzjoni tad-dinja Musulmana hemm bosta affarijiet li gew imwarrba.

  1. X'messagg riedu jibghatu dawn il-kartuns?
  2. Ghalfejn l-ahbarijiet ta' dawn l-ahhar ftit jiem huma imfawwra b'din il-grajja u mhux grajjiet ohra? Hemm xi agenda mohbija?
  3. X'ihuma jghidu l-gazzetti u l-awtoritajiet kemm religjuzi kif ukoll governattivi fil-pajjizi fejn inqala l-inkwiet?
  4. X'kienet tkun ir-reazzjoni fl-Ewropa bajda u kristjana li kieku pajjiz musulman waqqa ghan-nejk jew ipprova jpingi kwadru falz dwar il-kristjanezmu?
Dawn il-mistoqsijiet u d-dilemma dwar kemm hi hoxna l-linja bejn liberta t'espressjoni u tifriex ta' kliem jew atti ta' mibeghda mhix ser jigu mwiegba kif gib u lahaq fi ftit kliem.

Id-dubbju m'ghandux jaqa fuq il-liberta tal-kelma izda fuq il-messagg partikolari u d-double standards Ewropej. Jekk hawn xi hadd li jemmen li l-profeta Muhammed u l-Musulmani huma terroristi allura dawn il-persuni huma imbeccilli daqs l-Musulamni li qed jaharqu l-ambaxxati u jsejjhu ghal-mewt ta' l-infedeli. Il-gazzetti jippublikaw xiz-zobb iridu ghalija izda jekk qed tistieden jew ahjar tisfida id-dinja Musulmana ma tistax taghmel ghageb bir-reazzjoni ta' min hu irrabjat u provokat. Niextieq nara x'kienet tkun ir-reazzjoni ta' l-esteblishment konservattiv li kien favur kostittuzzjoni ewropeja 'kristjana' li kieku xi pajjiz musulman ipprova jpingi ir-religjon kristjana bhala wahda fundamentalista u perikoluza. Li qed jigri hawn huwa li l-Ewropa qed tghid li l-Musulmani huma fundamentalisti u tant hu hekk li ara x'qed jaghmlu minhabba dawn l-erba tpingijiet semplici imhazza fuq gazzetta. Imbghad il-biza li kellna fl-imghoddi tigi ikkonfermata. Mela le ghat-Turkija fl-UE. Le ghal fundamentalizmu Musulman fl-Ewropa.

Ghalfejn li-midja tant efficjenti ma tghidilnix ukoll x'inhuma jghidu l-maggoranza tal-mexejja religjuzi u politici fid-dinja Musulmana. Ghalfejn ma jirrakontawx x'inhu jigri f'pajjizi kbar Musulmani bhall-Algerija,Marrokk,Turkija? Jista jkun li jekk Musulman mhuwiex iblah u vjolenti ma jidhirx fuq is-CNN u l-BBC u l-bqija. Fid-dinja hawn aktar minn biljun Musulman izda ghageb ta' l-ghegubijiet huma l-minoranza kretina li naraw ta' kuljum fuq it-tivi u l-gazzetti.

Ghalfejn il-midja ghazlet li tinjora stejjer bhal din, li ghanda importanza ferm ikbar mill-agir iblah u reazzjonarju ta'erba zghazagh f'Bejrut u Kabul? Imma milli jidher il-hruq ta' bandiera daniza u l-illuzjoni ta'theddida ghal-liberta hija aktar importanti mill-ksir ta' ligijiet internazzjonali, gwerra illegali li qatlet eluf ta' nies innocenti fosthom eluf ta' suldati Amerikani u Ewropej. Id-dinja alazobba mill-istupru ta'pajjizi shah filwaqt li hija mitlufa fil-kaos mahluq min xi kretin li dherlu li Muhammed huwa terrorist u minn kretini ohra li dehrilhom li minhabba dan il-kretin ghandhom jaharqu l-bnadar u l-ambaxxati.

Jekk miniex sejjer zball illum il-gurnata il-kalendarju Musulman wasal fis-sena 1426/7. Nispera li meta jidhlu fit-tielet millenju ma jkunux kretini daqsna.

Ma nafx jekk ghandiex nghodd l-fuq jew l-isfel. Lura jew il-quddiem?

Thursday, January 26, 2006

Bir-ruh, bid-demm.....

Ilbierah il-Palestinjani ivvuttaw ghall-parlament gdid u milli jidher il-Fatah tilfu l-maggoranza u l-Hamas rebhu b'distakk notevoli li jaghtihom is-seghta jiggvernaw wehidhom. Ghal hafna dan jista jidher bhala xokk. Rebha tat-terroristi fuq l-politika moderata.

Il-Hamas m'humiex biss grupp militari anti-zionist izda ghal dawn l-ahhar ghexerien ta' snin il-Hamas ipprovdew ikel, tobba u sptarijiet, skejjel u servizzi socjali ohra li l-Awtorita Palestinjana qatt ma kienet kapaci toffri, kemm minhabba limitazzjonijiet esterni kif ukoll minhabba mis-management u abbuzi fi hdan il-Fatah. Ghat-tfal, nisa u irgiel foqra, bla xoghol, u bla passaport u identita fil-kampijiet tar-refugjati u fl-artijiet okkupati, l-Hamas m'humiex suldati izda huma dak kollu li l-Fatah qatt ma kien...qrib in-nies.

Ovvjament l-posizzjoni tal-Hamas fuq l-Izrael trid tinbidel u tinhall jekk iridu izommu l-process tal-paci haj. Il-Hamas iridu jaccetaw li l-uniku triq hija dik ta' paci u dan ma jistax isehh minghajr l-gharfien ta' l-istat Izraeljan anke jekk dan huwa wiehed illegali. L-gharfien ta' l-ezistenza ta' zewg stati, wiehed Izraeljan u iehor Palestinjan huwa il-punto di partenza ghal kwalunkwe ftheim.

Is-soluzzjoni f'din ir-realta gdida ma tistax tkun wahda unilaterali fejn l-Izrael, l-Amerika u sahansitra l-Fatah jinjoraw l-Hamas u ma jinnegozjawx maghhom. Anke jekk l-elementi terroristici fi hdan il-Hamas jibqghu jwebbsu rashom l-Izrael u l-Amerika ma jistghux jghidu ahna ma ninnegozjawx mat-terrorist. L-ewwel nett l-Hamas m'humiex terroristi biss u minbarra dan kollu kif gara kemm il-darba fl-imghoddi il-paci trid tintlahaq bejn kulhadd. L-Gvern Ingliz irnexxilu jinormalliza is-sitwazzjoni fl-Irlanda meta iddecieda biex jinnegozja ma l-IRA. Meta kien qed jghid le gahn-negozjati ma' l-IRA l-paci qatt ma intlahqet. L-paci tintlahaq biss meta l-elementi militari jippartecipaw fil-process politiku. Minbarra dan l-Amerika ma tistax tibqa tghid li ma tinnegozjax m'organizazzjonijiet terroristici. Jekk dan huwa minnu allura L-Amerika jmissa ggib ruhha bl-istess mod mal-hbieb fis-Sawdi,Russja,Cina u l-Izrael stess. L-fatt huwa li l-Amerika tinnegozja biss ma' min jilghaqilha sorma.

Il-Fatah ma jistghux jinghalqu u jhallu l-Hamas jaqdfu wehidhom. L-ewwel haga li l-Fatah jmisshom jaghmlu hija li jitnaddfu wahda sew mill-koruzzjoni u abbuzi ta' poter. Jekk il-poplu Palestinjan ghazel lill-Hamas u mhux il-Fatah ifisser li hemm xi haga hazina fil-Fatah. F'sitwazzjoniet bhal dawn il-poplu rari jizbalja. Il-Fatah huwa ezempju iehor car ta' partit moderat. Il-Fatah gie accetat mill-punent ghax sar bhalu. Moderat, korrott u laqghi. Fi hdan il-Fatah il-biza u c-canfir ta' l-iskop ta' l-ezistenza tieghu stess hakmu fuq il-hegga u t-tama fil-glieda ghal-helsien. Il-Fatah jrid jacetta ir-realta u jinghaqad mal-Hamas fil-glieda Palestinjana. Din l-elezzjoni tista tkun a blessing in disguise jekk il-Fatah jirnexxilhom jitnaddfu u jkaxkru maghhom Hamas gdida fuq il-mejda tan-negozjati.

Nispera li Marwan Barghouti jinheles u jiehu t-tmexxija tal-Fatah f'idejh. Nemmen li Barghouti huwa l-uniku mexxej palestinjan li jista jghaqqad l-poplu Palestinjan u jmexxih lejn il-paci, dinjita u helsien. Barghouti jista jaghmel il-miraklu.

Hemm il-possibilita ukoll li l-Hamas jintebah li ma jistax jimxi l-quddiem jekk ikompli jinsisti b'tattici vjolenti. Flok l-mitra jmisshom juzaw mohhom u jorgannizaw protesti u manifestazzjonijiet pacifici. Strajks pacifici. Okkupazzjonjiet pacifici. Imbghad naraw kemm id-dinja u l-Izrael jibqghu jwebbsu rashom. Wara din ir-rebha storika tal-Hamas id-dikjarazzjoniet anti-zionisti tal-President Iranjan Mahmoud Ahmadinejad jaghmlu aktar sens. Id-dikjarazzjoniet anti-zionisti ma kienux attakki retorici izda kienu messaggi t'appogg lejn il-jihad tal-Hamas li hija appogjata mil-gvern Iranjan.

Nisperaw li l-Hamas jinzaw l-libsa tal-vjolenza minghajr ma ma jinzaw mill-onesta, hegga, ambizzjoni, passjoni u tama fil-glieda biex il-poplu Palestinjan jinheles.